تعرفه ها

وبسایت فروشگاهی

۱۲ ماه

۲ بار

از ۴۰۰۰.۰۰۰ تومان

وبسایت خبری

۱۲ ماه

۲ بار

از ۴۰۰۰.۰۰۰ تومان

وبسایت شرکتی

۱۲ ماه

۲ بار

از ۳۰۰۰.۰۰۰ تومان

وبسایت شخصی

 ۶ ماه

۱ بار

از ۱۵۰۰.۰۰۰ تومان

طراحی سایت

طراحی اختصاصی

 سئو اختصاصی

قابلیت واکنشگرا

پشتیبانی

 دفعات ویرایش طرح

هزینه

ارسال سفارش