تعرفه ها

وبسایت شخصیوبسایت شرکتیوبسایت خبریوبسایت فروشگاهی
طراحی اختصاصی
سئو اختصاصی
قابلیت واکنشگرا
سیستم مدیریت محتوا
پشتیبانی۳ماه۶ماه۶ماه۶ماه
دفعات ویرایش طرح۱بار۲بار۲بار۲بار
زمان تحویل۱ماه۱ماهحداکثر ۲ماهحداکثر ۳ماه
هزینهاز ۲.۰۰۰.۰۰۰ توماناز ۳.۰۰۰.۰۰۰ توماناز ۴.۰۰۰.۰۰۰ توماناز ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ارسال سفارشارسال سفارشارسال سفارشارسال سفارشارسال سفارش